• Uitnodiging

  Algemene ledenvergadering
  28 november 2019
  Aanvang: 20:30 uur

                      

                                                                                           Woerden, November 2019.

   

  Geacht VEP lid,

  Hierbij nodigen wij u graag uit voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering van vv VEP. De vergadering wordt gehouden op donderdag 28 November 2019 om 20.30 uur in de kantine van ons clubgebouw. Een belangrijke wijzing gaat plaatsvinden. Wij rekenen op uw komst. 

  De agenda is als volgt: 

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering dec.2018
  3. Jaarverslag van het bestuur (mondelinge toelichting)
  4. Verslag Club van 100
  5. Financieel jaarverslag van het afgelopen boekjaar
  6. Verslag van de kascommissie
  7. Verkiezing nieuwe kascommissie. (minimaal 3 personen en 1 reserve)
  8. Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten, de daarbij behorende toelichting en decharge van het bestuur
  9. Vaststellen van de contributies
  10. Vaststellen van de begroting
  11. Goedkeuring lening aanschaf kleedkamers
  12. Overzicht uit de senioren
   Er is een mogelijkheid om vragen te stellen aan de jeugdafdeling.
  13. Pauze
  14. Belangrijke bestuurswijzigingen. 

  Aftredend:    

  • Wout Kroon, voorzitter, niet herkiesbaar
  • Henk de Goederen, vice-voorzitter, niet herkiesbaar
  • Marco van Breukelen, penningmeester, niet herkiesbaar
  • José Schmidt, secretaris, niet herkiesbaar
  • Willem van der Bijl, algemene zaken, niet herkiesbaar
  • Martijn Kemp, jeugdafdeling, herkiesbaar

  Voorgedragen worden door het bestuur: een nieuw samengesteld betuur:

  • Martijn Kemp, voorzitter
  • Frans Janmaat, penningmeester
  • Leo Thijsen, secretaris
  • Luuk Janmaat, bestuurslid
  • Frank Krom, bestuurslid
  • Tim van der Vlugt, bestuurslid
  • Bob Thijsen, bestuurslid
  • Robert van Oostwaard, bestuurslid

  Kandidaten, door de leden gesteld, kunnen tot minimaal 5 dagen voor de ledenvergadering schriftelijk worden ingediend bij de secretaris.

  De schriftelijke kandidaatstelling moet door tenminste 3 seniorenleden ondertekend zijn en vergezeld gaan van een schriftelijke verklaring van de gestelde kandidaat, dat deze een eventuele benoeming zal aanvaarden.

  15. Rondvraag.

  De bijbehorende stukken zijn een uur voor aanvang van de vergadering in te zien in de bestuurskamer. 

  Noteer 28 november in uw agenda, want u komt toch ook? 

  Met vriendelijke groet,
  bestuur vv VEP.