• Uitnodiging Algemene ledenvergadering

  14 december 2017

  Aanvang: 20.30 uur

  Geacht VEP lid,

  Hierbij nodigen wij u graag uit voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering van vv VEP. De vergadering wordt gehouden op donderdag 14 december 2017 om 20.30 uur in de kantine van ons clubgebouw.

  De agenda is als volgt:

   

  1. Opening en bestuursmededelingen.
  2. Vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 3 dec.2016.
  3. Verslag Club van 100.
  4. Financieel jaarverslag van het afgelopen boekjaar.
  5. Verslag van de kascommissie.
  6. Verkiezing nieuwe kascommissie. (minimaal 3 personen en 1 reserve)
  7. Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten, de daarbij behorende toelichting en decharge van het bestuur.
  8. Vaststellen van de contributies.
  9. Vaststellen van de begroting.
  10. Overzicht uit de senioren. Er is een mogelijkheid om vragen te stellen aan de jeugdafdeling en dames tijdens de rondvraag.
  11. Pauze.
  12. Bestuurswijzigingen.

              Aftredend:- Peter Steneker, niet herkiesbaar.

                              - Bert Kruiter, niet herkiesbaar.

              Voorgedragen wordt namens het bestuur:

                              - Ad Interim: Willem van der Bijl

   

              Kandidaten, door de leden gesteld, kunnen tot minimaal 5 dagen voor de ledenvergadering schriftelijk worden ingediend bij
              de secretaris.

              De schriftelijke kandidaatstelling moet door tenminste 3 seniorenleden ondertekend zijn en vergezeld gaan van een
               schriftelijke verklaring van de gestelde kandidaat, dat deze een eventuele benoeming zal aanvaarden.

       13. Rondvraag.

   

  De bijbehorende stukken zijn een uur voor aanvang van de vergadering in te zien in de bestuurskamer.

   

  Noteer 14 december in uw agenda, want u komt toch ook?

   

  Met vriendelijke groet, bestuur vv VEP.